ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
 1.ระดับปฐมวัย  จำนวน 84 คน
 2.ระดับประถมศึกษา  จำนวน  133 คน
 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 77 คน
 4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวม  18 คน
   
     รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด  312  คน