ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                                                     จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
                                                        โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

           
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ครูประจำชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล1/1
14
8
22
นางวัชราภรณ์ วงษาเคน
อนุบาล1/2
13
7
20
นางพิชญา จันทร์วิจิตร
อนุบาล2
11
12
23
นางสาววันวิสาข์ จันทโกสิน
อนุบาล3/1
7
8
15
นางสาวขนัตยา สารวัตร
อนุบาล3/2
7
8
15
นางสุมาลัย แฝงลาภ
รวมอนุบาล
52
43
95
 
ประถมศึกษาปีที่1
21
11
32
นางสาววิยดา หวังชนะ
ประถมศึกษาปีที่2
12
13
25
นางสาววริยา วุฒพิมพ์
ประถมศึกษาปีที่3
11
9
20
นางธิดารัตน์ จำนงค์
ประถมศึกษาปีที่4
15
10
25
นางจารินี รัชมาศ
ประถมศึกษาปีที่5
12
12
24
นางปฏิมา แสงสิงห์
ประถมศึกษาปีที่6
13
12
25
นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร
รมประถมศึกษา
84
67
151
 
มัธยมศึกษาปีที่1
16
12
28
นางสาวจิรภา วีระพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่2
22
9
31
นางสุภาภรณ์ ฝ่ายเพชร
มัธยมศึกษาปีที่3
24
8
32
นางวนิดา ปัตเสน
มัธยมศึกษาปีที่4
0
0
0
-
มัธยมศึกษาปีที่5
0
0
0
-
มัธยมศึกษาปีที่6
2
8
10
นางวีรัช วุฒิพรหม
รวมมัธยมศึกษา
64
37
101
 
รวมทั้งสิ้น
200
147
347