เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                          เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาย         นางธิดารัตน์  จำนงค์

สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

 

บทคัดย่อ

 

                            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2557 จำนวน 22  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 19 แผน แบบฝึกทักษะ จำนวน 19 ชุดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.32 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง0.20 – 0.79 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.92     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนีประสิทธิผลและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample )

                         ผลการทดลอง ปรากฏ ดังนี้

                               1  แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.59/85.91ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

                   2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                               3  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้เรียนรู้คณิตศาสตร์         เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7698  หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.98

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 1030 ครั้ง