เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้  

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM ( Picture Word Inductive model)

ผู้วิจัย        นางสุรีพรรณ  ฉันวิจิตร

โรงเรียน    โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัด       อุบลราชธานี 

                   สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

                                                          บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและศึกษาความพึงพอใจหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบ PWIM ( Picture Word Inductive model) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 33 คน ซึ่งได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ PWIM ( Picture Word Inductive model) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการวัดผลหลังเรียน (One Group Posttest only Design) โดยมีนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป

           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM ( Picture Word Inductive model) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาแผนละ 120 นาที  2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM ( Picture Word Inductive model)  3)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าร้อยละ

           ผลการวิจัยพบว่า

1.     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 33 คน  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM  ( Picture Word Inductive model )นั้น ได้คะแนนเฉลี่ย 21.60 คิดเป็นร้อยละ 72.02 ค่า S.D. เท่ากับ 2.66 และพบว่าจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 มีจำนวน 24 คน ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ จำนวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป

2.     ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 33 คน  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM  ( Picture Word Inductive model ) โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก ( X เท่ากับ 4.42 , S.D. เท่ากับ 0.72 )

            สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ PWIM  ( Picture Word Inductive model ) เป็นวิธีการสอนจัดที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ประการได้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ดังนั้นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสาระการเรียนรู้อื่น ๆ หรือระดับชั้นอื่น ๆ นำวิธีการสอนแบบ PWIM  ( Picture Word Inductive model )  ไปเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป

 

 

โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 2459 ครั้ง