เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง         :   รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
              เรื่อง อาณาจักรอยุธยา โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
ผู้ศึกษา         :   นางจารินี   รัชมาศ
ปีที่ศึกษา      :   ปีการศึกษา  2556

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ให้มีมาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556  นักเรียน 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Sample  random Sampling)      
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา จำนวน 10 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้  ประกอบการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา  จำนวน  12  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  เรื่อง  อาณาจักรอยุธยา เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .48-.68 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.24-.74 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .8113  และแบบสอบถามวัดความ       พึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา      จำนวน 20  ข้อ  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)  5 ระดับ  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .57 -.85 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .9657 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา () ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ได้แก่   ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีประสิทธิผล และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้   การทดสอบค่า  t-test  (dependent)  

            ผลการศึกษา  พบว่า
1.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.87/85.25  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2.  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.6845
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์      การเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  .01
4.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาณาจักรอยุธยา มีความ     พึงพอใจ โดยภาพรวมและด้านการวัดและประเมินผล  ด้านเนื้อหา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านรูปแบบของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
 


โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2557,14:25   อ่าน 1442 ครั้ง