ภาพกิจกรรม
18 - 20 มกราคม 2561 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ (อ่าน 18) 29 ม.ค. 61
9 - 10 ม.ค 2561 สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่ (อ่าน 23) 15 ม.ค. 61
5 มกราคม 2561 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะผู (อ่าน 20) 15 ม.ค. 61
4 ม.ค. 2561 ท่าน ผอ.สวาท ดวงคำ ได้มอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมคัดลายมือ (อ่าน 20) 15 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมกิจกรรม Merry Christmas (อ่าน 19) 15 ม.ค. 61
12-14 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยม รร. เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าค่ายพุทธธรรม " ต้นแบบค (อ่าน 18) 15 ม.ค. 61
8 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพาขวัญ (อ่าน 14) 15 ม.ค. 61
13 พ.ย. 2560 วันนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาแสดง (อ่าน 58) 15 พ.ย. 60
8 พ.ย. 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิท (อ่าน 53) 15 พ.ย. 60
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 60) 21 ต.ค. 60
วันที่ 7-8 ก.ย 2560 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา ลูกๆได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถ (อ่าน 88) 10 ก.ย. 60
6 ก.ย 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสาร ระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น โรงเรียนได้ (อ่าน 80) 10 ก.ย. 60
4 ก.ย 2560 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัสดุ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้อ (อ่าน 72) 10 ก.ย. 60
1 ก.ย 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่ (อ่าน 70) 10 ก.ย. 60
24 ส.ค 2560 ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตบริกา (อ่าน 73) 28 ส.ค. 60
23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 เข้ (อ่าน 72) 24 ส.ค. 60
17 สิงหาคม 2560 การนิเทศและประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) โรงเรียน (อ่าน 103) 18 ส.ค. 60
11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ (อ่าน 64) 14 ส.ค. 60
2 ส.ค. 2560 นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (อ่าน 71) 07 ส.ค. 60
31 ก.ค. 2560 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม ยุวชน คนดี มีคุณธรรม ณ หอประชุมพาขวั (อ่าน 68) 07 ส.ค. 60
29 ก.ค 2560 งานกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยมีท่านวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตร (อ่าน 70) 27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 2560 สานพลังความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง (อ่าน 67) 27 ก.ค. 60
ท่านสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ได้แสดงความยินดีและชื่นชมคณะครู (อ่าน 107) 06 ก.ค. 60
29 -30 มิถุนายน 2560 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี นั (อ่าน 104) 04 ก.ค. 60
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา (อ่าน 93) 24 มิ.ย. 60
ประชุมวิชาการเพื่อออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด 4H ตามแนวกา (อ่าน 73) 24 มิ.ย. 60
15 มิ.ย.2560. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ครูที่แท้จริงน (อ่าน 88) 24 มิ.ย. 60
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ป (อ่าน 112) 21 พ.ค. 60
11 - 12 พ.ค 2560 ท่านผอ.สวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูพิทักษ์ จานเขื่อง เข้าร่วมการประชุม (อ่าน 121) 15 พ.ค. 60
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมปลูกต้นปอเทือง บริเวณ เกาะกลางถนนชยางกูร เพื่อความสวยงาม และต้อนรับประเ (อ่าน 102) 13 พ.ค. 60
5 พ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูสุริยา สินชุม คุณครู ร.ร.เทศบาล 2 หนอ (อ่าน 128) 05 พ.ค. 60
โครงการอบรมแผนพัฒนาการศึกษา (อ่าน 122) 06 พ.ค. 60
อบรมครูด้วยระบบทางไกล (อ่าน 132) 06 พ.ค. 60
1 พ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร จัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นกา (อ่าน 123) 02 พ.ค. 60
20-30 เม.ย. 2560 โรงเรียนจัดอบรมทักษะการว่ายนำ้ภาคฤดูร้อน (อ่าน 97) 30 เม.ย. 60
25 เม.ย. 2560โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิชาญ ไทยแท้ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยสอบได้ใน (อ่าน 95) 30 เม.ย. 60
12-17 ประเพณีมหาสงกรานต์ เทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 94) 30 เม.ย. 60
5 เมษายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับเทศบาล (อ่าน 110) 30 เม.ย. 60
คณะครูได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสอบถาม ปัญหา ข้อแนะนำ จากผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานร่วมกัน (อ่าน 95) 30 เม.ย. 60
14 มี.ค 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 81) 30 เม.ย. 60