ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษา ปีการศึกษา2560 โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 (อ่าน 55) 31 มี.ค. 61
15 -16 มีนาคม 2560 การแข่งขัน “กีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน” ประจำปี 2561 สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ (อ่าน 66) 17 มี.ค. 61
28 ก.พ 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิท (อ่าน 129) 01 มี.ค. 61
27 ก.พ 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดำเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกล (อ่าน 129) 01 มี.ค. 61
22 ก.พ 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Compe (อ่าน 126) 01 มี.ค. 61
14 ก.พ 2561 ครูดีในดวงใจและกิจกรรมอิหยังกะซ่างทุกอย่าง 9 บาท (อ่าน 129) 01 มี.ค. 61
18 - 20 มกราคม 2561 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ (อ่าน 149) 29 ม.ค. 61
9 - 10 ม.ค 2561 สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่ (อ่าน 145) 15 ม.ค. 61
5 มกราคม 2561 รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะผู (อ่าน 119) 15 ม.ค. 61
4 ม.ค. 2561 ท่าน ผอ.สวาท ดวงคำ ได้มอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมคัดลายมือ (อ่าน 112) 15 ม.ค. 61
29 ธ.ค. 2560 โรงเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมกิจกรรม Merry Christmas (อ่าน 97) 15 ม.ค. 61
12-14 ธันวาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยม รร. เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าค่ายพุทธธรรม " ต้นแบบค (อ่าน 104) 15 ม.ค. 61
8 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพาขวัญ (อ่าน 94) 15 ม.ค. 61
13 พ.ย. 2560 วันนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาแสดง (อ่าน 146) 15 พ.ย. 60
8 พ.ย. 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิท (อ่าน 140) 15 พ.ย. 60
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 146) 21 ต.ค. 60
วันที่ 7-8 ก.ย 2560 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา ลูกๆได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถ (อ่าน 179) 10 ก.ย. 60
6 ก.ย 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสาร ระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น โรงเรียนได้ (อ่าน 173) 10 ก.ย. 60
4 ก.ย 2560 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัสดุ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้อ (อ่าน 162) 10 ก.ย. 60
1 ก.ย 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่ (อ่าน 161) 10 ก.ย. 60
24 ส.ค 2560 ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตบริกา (อ่าน 157) 28 ส.ค. 60
23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 เข้ (อ่าน 166) 24 ส.ค. 60
17 สิงหาคม 2560 การนิเทศและประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) โรงเรียน (อ่าน 200) 18 ส.ค. 60
11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ (อ่าน 153) 14 ส.ค. 60
2 ส.ค. 2560 นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (อ่าน 173) 07 ส.ค. 60
31 ก.ค. 2560 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม ยุวชน คนดี มีคุณธรรม ณ หอประชุมพาขวั (อ่าน 151) 07 ส.ค. 60
29 ก.ค 2560 งานกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยมีท่านวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตร (อ่าน 162) 27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 2560 สานพลังความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง (อ่าน 154) 27 ก.ค. 60
ท่านสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ได้แสดงความยินดีและชื่นชมคณะครู (อ่าน 213) 06 ก.ค. 60
29 -30 มิถุนายน 2560 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี นั (อ่าน 201) 04 ก.ค. 60
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา (อ่าน 174) 24 มิ.ย. 60
ประชุมวิชาการเพื่อออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด 4H ตามแนวกา (อ่าน 157) 24 มิ.ย. 60
15 มิ.ย.2560. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ครูที่แท้จริงน (อ่าน 186) 24 มิ.ย. 60
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ป (อ่าน 208) 21 พ.ค. 60
11 - 12 พ.ค 2560 ท่านผอ.สวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูพิทักษ์ จานเขื่อง เข้าร่วมการประชุม (อ่าน 213) 15 พ.ค. 60
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมปลูกต้นปอเทือง บริเวณ เกาะกลางถนนชยางกูร เพื่อความสวยงาม และต้อนรับประเ (อ่าน 200) 13 พ.ค. 60
5 พ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูสุริยา สินชุม คุณครู ร.ร.เทศบาล 2 หนอ (อ่าน 225) 05 พ.ค. 60
โครงการอบรมแผนพัฒนาการศึกษา (อ่าน 211) 06 พ.ค. 60
อบรมครูด้วยระบบทางไกล (อ่าน 225) 06 พ.ค. 60
1 พ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร จัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นกา (อ่าน 216) 02 พ.ค. 60