หลักสูตรที่เปิดสอน
บริบาล-อนุบาล
นักเรียนชั้นบริบาล  
ชั้นบริบาล รับนักเรียนมีอายุ 2 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 3 ปีบริบูรณ์


นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์
ชั้นอนุบาล 2 รับนักเรียนมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ 
ชั้นอนุบาล 3 รับนักเรียนมีอายุ 5 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ 

ชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7
                         

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียน ภาษา –คณิต)
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า
หลักฐานการสมัครเรียน
หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
สำเนาสูติบัตร (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาทะเบียนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ 2 ชุด
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาใบ ปพ.1 / ปพ.7 (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ