ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
01 มิ.ย. 64 ถึง 02 มิ.ย. 64 กำหนดการนับรับ แบบฝึกหัด และใบงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
01 มิ.ย. 64 เปิดเทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
15 พ.ค. 64 การมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
การมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
14 พ.ค. 64 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 

ผ้าไทย สีเหลือง โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
18 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562
การสอบวัดพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอนุบาลปีที่ 1 – 3
การสอบวัดผลปลายปีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
16 มี.ค. 63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน / ชุดครุย อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
04 มี.ค. 63 การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
02 มี.ค. 63 การสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
28 ก.พ. 63 กิจกรรมถนนเด็กเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอน เด็กและเยาวชนไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพละ/ชุดการแสดงกิจกรรมต่างๆ สำนักศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
14 ก.พ. 63 กิจกรรม Open House
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน / ชุดพละ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
11 ก.พ. 63 การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
05 ก.พ. 63 การอบรมโครงการเรียนรู้ความปลอดภัยภายในโรงเรียน ป.4-6
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชุดพละ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
25 ม.ค. 63 ถึง 26 ม.ค. 63 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 2
ป.6 และ ม.3 
ชุดพละ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 กิจกรรมลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดลูกเสือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
22 ม.ค. 63 กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562
ชุดลูกเสือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
16 ม.ค. 63 วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดผ้าไทย สำนักศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี
13 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 โครงการวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดขาว โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร