เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชา การปฏิบัติขล

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์

รายวิชา การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้รายงาน              นายบัณฑิต  ไขแสง 

ปีการศึกษา           2558


บทคัดย่อ

 

                        ผลการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ย รีคอร์เดอร์ รายวิชา การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ในครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคารสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ 80/80                  2 ) เพื่อศึกษาจำนวนของนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 ที่มีความสามารถในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์     สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์รายวิชา  การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1     โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร   สำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี   ปีการศึกษา  2557             จำนวน 26  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์   รายวิชา    การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน   12   ชุด  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน   10   ข้อ  

ผลการศึกษา  พบว่า

                     1. ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  รายวิชา  การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวทิยาคาร  สำนักการศึกษา   เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีประสิทธิภาพ   86.15/91.53 
                    2. ความสามารถในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด   มีจำนวน   26   คน  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  100   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  คือ นักเรียนร้อยละ 70  ขึ้นไป      มีความสามารถในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามเกณฑ์กำหนด
                    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  รายวิชา     การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวทิยาคาร  สำนักการศึกษา   เทศบาลนครอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2558,00:00   อ่าน 1943 ครั้ง