ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุริยา สินชุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางจาริณี รัชมาศ
ครูเชี่ยวชาญ

นางธิดารัตน์ จำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรภา วีระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์
หัวหน้างานอาคาร สถานที่

นางวรรณวนัช ไพราม
ครูชำนาญการ

นางสุมาลัย แฝงลาภ
ครู

นางช่อผกานิต สุพล
ครู

นางสาวจตุพร โพธิบา
ครู

นางสาวพรรณทิวา อำรุงสกุลรัฐ
พนักงานจ้างตามภาระกิจ

นางสาวจินตรา นามสมบูรณ์
พนักงานจ้างตามภาระกิจ

นางสาวประภัสสร บุญยาน
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางธรรญ์รัษมิ์ ไชยพิมพา
พนักงานจ้างเหมา

นายพชร เอี่ยมอิ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางมธุรส พูนนายม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางธนพร ไตรนทีพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุพัตรา ผูกจิตต์
นักการภารโรง

นายณรงค์ คันธเนตร
นักการภารโรง

นายวัชรา ดวงคำ
นักการภารโรง

นายพิชิตชัย ศรีนอคำ
พนักงานขับรถ

นายพงศธร สุขปาน
เจ้าหน้าที่ รปพ