ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายบัณฑิต ไขแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุริยา สินชุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธิดารัตน์ จำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรภา พวงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณวนัช ไพราม
ครูชำนาญการ

นางสุมาลัย แฝงลาภ
ครูชำนาญการ

นางช่อผกานิต สุพล
ครูชำนาญการ

นางสาวจตุพร โพธิบา
ครูชำนาญการ

นางสาวจินตรา นามสมบูรณ์
พนักงานจ้างตามภาระกิจ

นางสาวประภัสสร บุญยาน
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางมธุรส พูนนายม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณรงค์ คันธเนตร
นักการภารโรง

นางสุพัตรา ผูกจิตต์
นักการภารโรง

นายวัชรา ดวงคำ
นักการภารโรง