ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางวนิดา ปัตเสน
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุภาภรณ์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชราภรณ์ วงษาเคน
ครูชำนาญการ

นายนันธิตา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ