กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาณี ไชยรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินตรา อุคำ
พนักงานจ้างเหมา