ปฐมวัย

นางสาววันวิสาข์ จันทโกสิน
ครูชำนาญการ

นางวัชราภรณ์ วงษาเคน
ครูชำนาญการ

นางขนัตยา สารรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสุมาลัย แผงลาภ
ครู

นางสาวกมลชนก ยะฮาด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเอื้อนภา ใจหาญ
พนักงานจ้างเหมา

นางพิชญา จันทร์วิจิตร
ครู

นางช่อผกานิต สุพล
ครู