ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพิชญา จันทร์วิจิตร
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวัชราภรณ์ วงษาเคน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจุฑามาศ สมาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุมาลัย แฝงลาภ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางช่อผกานิต สุพล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวรรณวนัช ไพราม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจตุพร โพธิบา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวยุวดี ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวเอื้อนภา ใจหาญ
พนักงานจ้างเหมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางธรรญ์ญรัษมิ์ ไชยพิมพา
พนักงานจ้างเหมา
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นายพชร เอี่ยมอิ่ม
ครูอัตราจ้าง