คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวรรณวนัช ไพราม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจุฑามาศ สมาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพิชญา จันทร์วิจิตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวัชราภรณ์ วงษาเคน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสุมาลัย แฝงลาภ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางช่อผกานิต สุพล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจตุพร โพธิบา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2