ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุขศรี
ตำแหน่ง : (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :