กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศย์ ผ่ายเพ็ชร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ปฏิมา แสงสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ เกสร
ครูอัตราจ้าง