ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2483   โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน    กสิกรรม อาคารเรียนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล  ใกล้บ้านท่าวังหิน  จึงได้ขนานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านท่าวังหินเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นประถมศึกษา     ปีที่  4    เป็นสาขาโรงเรียนแจระแม (โรงเรียนบ้านท่าบ่อ)  มีนายสวัสดิ์  กนิษฐ์พยาฆธิ์   เป็นครูใหญ่

วันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2492  โรงเรียนประสบวาตภัย   ทำให้โรงเรียนชำรุดใช้การไม่ได้      จึงย้ายมาทำการสอนชั่วคราวที่ศาลาวัดทองนพคุณ

             วันที่  17    พฤษภาคม   พ.ศ. 2492    ทางราชการร่วมกับฐานบินอุบลราชธานี  และบริษัทเดินอากาศไทย  จัดหาทุน  5,000  บาท   สมทบกับเงินงบประมาณ 10,000  บาท   สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ใต้ทุนสูงขนาด  9x27  เมตร  จำนวน  1 หลัง  พร้อมต่อเติมชั้นล่างรวมเป็น  6 ห้องเรียน  ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ  แปลงเลขที่ 1766  (ปัจจุบันที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ 1569)   เนื้อที่  25 ไร่  โดยขนานนามโรงเรียนว่า     โรงเรียนบ้านท่าวังหิน   (สามัคคีวิทยาคาร)  นายสาคร  จันทรสมัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ (อ้างอิงจากสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร   หน้า  1)

 วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2550  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารโอนจากหน่วยงานสังกัดเดิม             คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ไปสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า     “โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

 

135 ถนนชวาลานอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
เบอร์โทร 045241001

เว็บไซด์ http://www.t3samakkee.ac.th