ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางราตรี โรจน์ณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรัช วุฒิพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนัตยา สารรัตน์
ครูชำนาญการ

นางพิชญา จันทร์วิจิตร
ครูชำนาญการ

นางเกศินี ทองสรรค์
ครูชำนาญการ

นางสาววริยา พุฒพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามาศ สมาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรภา วีระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

Mr. Ottop Crosdel Eku
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางสาวจินตรา นามสมบูรณ์
พนักงานจ้างตามภาระกิจ