วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
เป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”