ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและพัสดุ

นางจาริณี รัชมาศ
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและพัสดุ

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางธิดารัตน์ จำนงค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวณัฐกฤติมา ภาคศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ คำนิยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี

นางสาวปนัดดา ดวงคำ
พนักงานจ้างทั่วไป