สายชั้นประถมศึกษา

นางธิดารัตน์ จำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววริยา พุฒพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

Mr. Ottop Crosdel Eku
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางจาริณี รัชมาศ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางราตรี โรจน์ณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวขนัตยา สารรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายธนาชัย ทวีวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุปรางคนาง จันทรคล
พนักงานจ้างเหมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปนัดดา ดวงคำ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนันธิตา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางวัชรา สุขศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจตุพร โพธิบา
ครูชำนาญการ