ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษา

นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางจาริณี รัชมาศ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางราตรี โรจน์ณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววริยา พุฒพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววิยะดา หวังชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางธิดารัตน์ จำนงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวขนัตยา สารรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปาริชารัชต์ สมเทพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิรตา พลอำนวย
พนักงานจ้างเหมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปนัดดา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายนันธิตา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

Mr. Ottop Crosdel Eku
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางสาวกิตติยาพร พาพล
ครูอัตราจ้าง