พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                      พันธกิจ

 

1. พัฒนาคุณภาพของครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียน         เป็นสำคัญ

2.    พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษา  และเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมนำความรู้

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและพร้อมที่จะรับการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง

4.   ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเลิศทางวิชาการ

5.   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัยมีสื่อ/นวัตกรรมพอเพียงและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

6.   ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน

7.   จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล

8.   ประสานความเข้าใจอันดีและความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  องค์กรอิสระ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ในการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น